Algemene voorwaarden

Wandelstok-winkel.nl is onderdeel van Careland BV, gevestigd te Helmond.

ARTIKEL 1. Algemeen

1.1 Careland BV is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hiernavolgend aangeduid worden met “wij/ons”.
1.2 Onder “u” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan.

1.3 Onder “producten” wordt verstaan alle producten die met toepassing van deze voorwaarden aan u worden geleverd, alsmede alle diensten w.o. advisering die wij voor u verrichten.

ARTIKEL 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Careland BV zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen via: www.wandelstok-winkel.nl

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Careland BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 3. Aanbiedingen /Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Careland BV zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk laatste geval het aanbod na ommekomst van deze termijn vervallen is. Careland BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Careland BV. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Afbeeldingen, tekeningen, opgave van kleuren, dessins, modellen, maten e.d. die vóór of bij het sluiten van de overeenkomst door ons worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet bindend.

ARTIKEL 4. Prijzen / Betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief administratie en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient per direct via iDeal of schriftelijke overmaking te worden voldaan. Pas na de ontvangen betaling zal het bestelde product worden verstuurd.

4.3 Betaling kan geschieden per iDeal of overboeking na ontvangst van de factuur.  Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering op de bankrekening van Careland BV.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Careland BV. bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Careland BV haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Careland BV om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, zijn wij gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 U bent in alle gevallen, ook indien de kosten voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk voldaan worden door een ziektezorgverzekeraar, aansprakelijk voor volledige en tijdige voldoening van deze kosten.

4.7 De door u gedane betalingen strekken steeds voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt u dat de voldoening op een andere vordering toeziet.

4.8 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Careland BV.

ARTIKEL 5. Levering

5.1 De door ons opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 Kleine afwijkingen van monsters of modellen, zoals genoemd in sub. 3.3., zijn toelaatbaar en wij hebben het recht de producten met deze afwijkingen, mits van normale hoedanigheid en kwaliteit, aan u te leveren, welke levering door u wordt geaccepteerd.

5.4 Het risico van het product, gaat op u over op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van het product door ons nog niet overgedragen.

5.5 Uw verzuim maakt een einde aan ons verzuim indien wij in verzuim zouden zijn.

5.6 Leveringstermijn wordt gerekend vanaf het moment van acceptatie door Careland BV.

ARTIKEL 6 Reclamaties

6.1 U bent gehouden de producten, zodra deze door u zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of de producten in orde zijn en indien de producten door ons zijn vervaardigd, deze in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd.

6.2 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van de door ons geleverde producten, als ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen tien werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij ons zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de gebreken waarop de reclamatie betrekking heeft.

6.3 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN CARELAND BV, GEVESTIGD TE HELMOND termijn te ontdekken, dient u, binnen vijf werkdagen nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te reclameren.

6.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en/of verschillen in kwaliteit, aantal, maat, model of afwerking kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

6.5 Reclamaties met betrekking tot een bepaald product laten uw verplichtingen met betrekking tot andere producten en/of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

6.6 In geval u gegevens verstrekt op basis waarvan wij het product produceren en/of afleveren en/of aanmeten, staat u in voor de juistheid van de gegevens. Wij zijn nimmer gehouden wijzigingen en/of aanvullingen en/of verbeteringen aan het product aan te brengen noch zijn wij aansprakelijk voor schade ingeval het product afwijkingen en/of gebreken bevat ten gevolge van door u opgegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.7 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.8 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan ons te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Als het product onbeschadigd binnen veertien (14) werkdagen wordt geretourneerd zullen wij binnen 7 dagen na ontvangst van het product het aankoopbedrag aan u overmaken.

6.9 Uitzonderingen op het de in sub 6.8 genoemde zichttermijn van veertien (14) werkdagen zijn : maatwerk wandelstokken zoals alle sterling zilveren en alpaca wandelstokken. Deze kunnen niet geretourneerd en gereclameerd worden.

6.10 Goederen aan ons geretourneerd komen alleen in aanmerking voor restitutie wanneer zij onbeschadigd en in originele verpakking bij ons aangeboden worden.

6.11 De gelakte houten oppervlakken van de wandelstokken zijn niet kras- en slagvast. Lakschade door nalatig gebruik is geen reden voor reclamatie. U kunt een polsbandje gebruiken om beschadigingen te voorkomen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ons verschuldigd bent, heeft voldaan.

Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

ARTIKEL 8. Garantie

8.1 Wij garanderen gedurende een periode van drie maanden na aflevering van het product dat de fabricage en de kwaliteit van het geleverde product bij normaal gebruik deugdelijk is.

8.2 Garantie als genoemd in sub.11.1. geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onder onoordeelkundige behandeling, misbruik, gebruik in strijd met de door ons gegeven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.

8.3 Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub. 8.1. strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.

8.4 Transport- en verzendkosten van de producten in verband met het doorzenden komen slechts voor rekening van ons indien het transport in onze opdracht plaatsvindt.

8.5 U bent verplicht op ons verzoek aan ons de gelegenheid te geven om naar aanleiding van uw beroep op de garantie een onderzoek door een door ons aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn.

De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor uw rekening indien het door u gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep terecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid

9.1 Voor onze aansprakelijkheid gelden de Wettelijke bepalingen en is de aansprakelijkheid alsmede de omvang en de hoogte van de aansprakelijkheid daartoe beperkt.

9.2 Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet ons recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat wij deze Voorwaarden soepel toepassen.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Wij zijn bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.